Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV
TRANSMISJI z V KONFERENCJI RYNKU URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH,
SANITARNYCH, INSTALACJI, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

odbywającej się 15.09.2021 r. w Poznaniu

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000202703, z kapitałem zakładowym 288 348 000,00 PLN oraz rejestru czynnych podatników VAT - NIP 7770000488, posiadające status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.), zwane dalej MTP.

 

2. DEFINICJE

2.1.

Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona nieodpłatnie przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu  do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej nieodpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”) oraz do 30 dni kalendarzowych od zakończenia audycji, z wykorzystaniem Sprzętu.

2.2.

Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu http://www.live.instalacje.com/.

2.3.

Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do prelekcji V Konferencji Rynku Urządzeń Grzewczych Sanitarnych, Instalacji, Wentylacji i Klimatyzacji odbywającej się 15 września 2021 r. oraz w okresie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia wydarzenia.

2.4.

Rejestracja – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.

2.5.

Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę oraz przez 30 dni kalendarzowych od daty zakończenia audycji.

 

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV

3.1.

Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.

3.2.

Rejestracja dokonywana jest za pomocą strony internetowej http://www.live.instalacje.com/.

3.3.

W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie http://www.live.instalacje.com/. Po rejestracji użytkownik otrzyma kod dostępu do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji.

3.4.

Przed rejestracją Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie http://www.live.instalacje.com/.

3.5.

Rejestracja do Usługi PPV jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu.

3.6.

Otrzymany po rejestracji kod dostępu umożliwia dostęp do usługi transmisji prelekcji udostępnianych Użytkownikowi przez MTP w systemie PPV.

3.7.

W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od MTP.

3.8.

Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego.

3.9.

Otrzymany jeden kod dostępu może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.

3.10.

MTP nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.

3.11.

MTP oświadcza, iż treści wydarzenia stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo autorskie (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 –t.j. ze zm.). Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści wydarzenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.

 

4. ZASADY KORZYSTANIA Z FUNKCJI CHAT

4.1.

Użytkownik może w trakcie wydarzenia zadawać pytania poprzez chat. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z funkcji chatu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności, że udostępniane przez niego treści za pośrednictwem chatu nie będą naruszać dobrych obyczajów, w szczególności nie będą zawierać przekazów wulgarnych, kontrowersyjnych, pornograficznych, zniesławiających, nawołujących do dyskryminacji, rasizmu, totalitaryzmu, nienawiści lub treści obraźliwych, jak również nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych). Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać za pośrednictwem chatu treści typu spam, flood, itp.

4.2.

W przypadku naruszania przez Użytkownika postanowienia pkt 4.1., MTP może uniemożliwić mu dostęp do trwającego wydarzenia.

 

 5. ZMIANY KONFERENCJI

Organizator może wprowadzić zmiany w programie wydarzenia, w tym w zakresie terminów lub tematów wydarzenia oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry wydarzenia z ważnych powodów. W takim przypadku Użytkownicy zostaną poinformowani na adres e-mail (jeżeli zmiana nastąpi z wyprzedzeniem) lub w trakcie wydarzenia, a każdy z Użytkowników ma możliwość rezygnacji z wydarzenia. W związku ze zmianą w programie wydarzenia lub warunków/parametrów wydarzenia Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec MTP.

 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1.

MTP nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji, uniemożliwiające wzięcie udziału w wydarzeniu, (b) niespełnienie przez Użytkownika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Użytkownika, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas wydarzenia.

6.2.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłącza się odpowiedzialność MTP za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Użytkowników z wydarzenia, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Użytkownika, w przypadku, gdy na mocy prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub gdy szkoda spowodowana jest działaniem umyślnym.

6.3.

W przypadku Użytkowników będących konsumentami, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287). Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.

Administratorem danych osobowych Uczestników są Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202703, NIP 777-00-00-488, kapitał zakładowy – 282 068 000,00 PLN (MTP).

7.2.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez MTP jest możliwy pod adresem: iod@grupamtp.pl.

7.3.

Dane osobowe Użytkoników będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminemw następujących celach:

  1. w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzneia tj. zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Forum (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie ww. umowy) tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres 3 lat od zakończenia Forum;
  2. w celu promocji Forum, co stanowi prawnie uzasadniony interes MTP tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres poprzedzający Forum aż do jego zakończenia;
  3. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z organizowanymi Forum, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych;
  4. za zgodą, Użytkownika jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celach każdorazowo wskazanych w klauzuli zgody, np. w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach nie jest wymagane w celu udziału w Forum.

7.4.

MTP pozyskuje dane osobowe Użytkownika poprzez dobrowolne wysłanie przez Użytkownika Formularza Rejestracji zawierającego te dane zgodnie z postanowieniami Regulaminu. MTP może ujawnić dane osobowe Użytkownika podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi prawne, usługi IT, serwisowe, agencyjne, pocztowe, kurierskie, drukarskie, a także pozostałym organizatorom wydarzenia w ramach wymiany informacji pomiędzy nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes współorganizatorów wydarzenia.

7.5.

Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.6.

W granicach przepisów prawa Użytkownikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. Uczestnik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy MTP przetwarza je w celu wynikającym z jej prawnie uzasadnionego interesu.

7.7.

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres MTP lub wyznaczonego przez nią Inspektora Ochrony Danych. Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez MTP narusza przepisy RODO.

7.8.

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu.

8. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania umowy należy kierować w formie wiadomości mailowej na adres info@grupamtp.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny MTP: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, z dopiskiem Uwagi V KONFERENCJA RYNKU URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, SANITARNYCH, INSTALACJI, WENTYLACJI I KLIMATYZACJI. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej na adres e-mail podany przy Formularzu Rejestracji lub pisemnej na adres podany w reklamacji jako adres zwrotny.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.

Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa i obowiązki w stosunku do Uczestników zarejestrowanych przed zmianą, z zastrzeżeniem pkt 6 Regulaminu.

9.2.

Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Użytkownika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji. Użytkownik niezwłocznie powiadomi MTP o zmianach adresów w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: info@grupamtp.pl. W przypadku nieprzekazania informacji o nowym adresie, wszelkie doręczenia pod dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.

9.3.

Wszystkie materiały reklamowe dotyczące wydarzneia mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

9.4.

Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązywane będą przed sądem rzeczowo i miejscowo właściwym.

9.5.

Wszelkie pytania w sprawie treści i poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu proszę kierować na adres mailowy: info@grupamtp.pl lub pisemnie na adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań.

9.6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.